Inauguracja prac nad krajową strategią umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego, 22/09/2023

Na zaproszenie NAWA Narodowa Agencja Wymiany AkademickiejStowarzyszenie PRom, IROs FORUM i Stowarzyszenie Forum Dziekanatów wzięły udział w strategicznym spotkaniu dotyczącym umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki w Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych i akademickich z udziałem wiceministra edukacji i nauki dr. Tomasza Rzymkowskiego. Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” reprezentowała prezeska Anna Kiryjow-Radzka (SGGW), wiceprezeska Anna Rolczak (UŁ); SFD – prezeska dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, IROs Forum – przewodnicząca Ewa Kiszka (GUMed), która w swoim wystąpieniu podkreślała istotę współpracy oraz rolę i znaczenie pracowników administracji w złożonym procesie umiędzynarodawiania.

Spotkanie w MEiN to początek prac i otwarcie środowiskowej dyskusji nad procesem opracowania krajowej strategii umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego.

Debata została zorganizowana z inicjatywy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która od początku istnienia stymuluje międzynarodową współpracę badawczą oraz mobilność akademicką. Aktywnie promuje naukę polską i polskie szkolnictwo wyższe, krzewiąc wiedzę o polskiej kulturze, historii i języku poza granicami kraju.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz szkolnictwa wyższego, m.in. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Nauk, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Narodowego Centrum Nauki, NCBiR i inni.

Dziękujemy Dyrektorowi NAWA – dr. Dawidowi Kosteckiemu za włączenie naszej perspektywy do tej ważnej dyskusji.

Więcej na temat spotkania na stronie NAWA.