Przemysław Skrodzki

Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego z 15-letnim doświadczeniem zawodowym zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce oraz stypendysta Postgraduate Diploma Programme na Aalborg University w Danii. Realizował staże m.in. w Ministerstwie Finansów oraz Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku. 

W latach 2018-2020 zastępca dyrektora, a w 2020 r. dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie pracował od 2011 roku. Od 2021 r. zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w nowoutworzonym Ministerstwie Edukacji i Nauki. 

W Ministerstwie odpowiada za sprawy umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki, w tym projekty związane z akademicką współpracą międzynarodową, dyplomacją naukową oraz promocją zagraniczną. Uczestniczył w pracach zespołów przygotowujących ustawę o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, „Konstytucję dla nauki” oraz „Politykę naukową państwa”. 

Przedstawiciel Ministra w Radzie Programowej Współpracy Rozwojowej,  Międzyresortowym Zespole do spraw Promocji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wysokiej Radzie Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji (European University Institute – EUI). Urzędnik służby cywilnej.