Posiedzenie IROs Forum

W dniu 24.11.2023 r. odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Członków IROs FORUM. Podczas trwających ponad 3 godziny posiedzenia ogólnego i Rady Przewodnicząca Sieci omówiła stan realizacji oczekiwań/potrzeb wyrażonych w ankiecie przeprowadzonej na początku tego roku, w tym tworzenia nowych grup eksperckich. Podsumowała główne aktywności Sieci w drugim półroczu 2023 roku oraz plany wspólnej promocji zagranicznej na 2024 rok. Przypomniała również o najbliższych spotkaniach z Ekspertami. Tematami dominującymi podczas posiedzenia Rady były sprawy dotyczące uczelnianej administracji, jej postrzegania i wynagradzania, planowanej konferencji wiosennej IROS Forum oraz przyjmowania nowych członków.

Nagroda IROs Forum dla prof. Jerzego Buzka, 25.09.2023 r.

IROs Forum – sieć biur międzynarodowych  uczelni wyższych od ponad 15 lat angażuje się w  proces internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Ustanowiono nagrodę dla osób w sposób szczególny wpierających prace w tym obszarze. Profesor Jerzy  Buzek jest laureatem jubileuszowej nagrody, która docenia fakt wprowadzania uczelni polskich na europejskie i światowe rynki.  Z przyjemnością wręczamy osobiście nagrodę Panu Profesorowi.
Nagroda została wręczona 25.09.2023 r. podczas Forum Energetyki Rozproszonej, które odbywało się w Krakowie w dn. 25-26.09.2023 r. w Klubie Studio na Miasteczku Studenckim AGH

Inauguracja prac nad krajową strategią umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego, 22/09/2023

Na zaproszenie NAWA Narodowa Agencja Wymiany AkademickiejStowarzyszenie PRom, IROs FORUM i Stowarzyszenie Forum Dziekanatów wzięły udział w strategicznym spotkaniu dotyczącym umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki w Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych i akademickich z udziałem wiceministra edukacji i nauki dr. Tomasza Rzymkowskiego. Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” reprezentowała prezeska Anna Kiryjow-Radzka (SGGW), wiceprezeska Anna Rolczak (UŁ); SFD – prezeska dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, IROs Forum – przewodnicząca Ewa Kiszka (GUMed), która w swoim wystąpieniu podkreślała istotę współpracy oraz rolę i znaczenie pracowników administracji w złożonym procesie umiędzynarodawiania.

Spotkanie w MEiN to początek prac i otwarcie środowiskowej dyskusji nad procesem opracowania krajowej strategii umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego.

Debata została zorganizowana z inicjatywy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która od początku istnienia stymuluje międzynarodową współpracę badawczą oraz mobilność akademicką. Aktywnie promuje naukę polską i polskie szkolnictwo wyższe, krzewiąc wiedzę o polskiej kulturze, historii i języku poza granicami kraju.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz szkolnictwa wyższego, m.in. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Nauk, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Narodowego Centrum Nauki, NCBiR i inni.

Dziękujemy Dyrektorowi NAWA – dr. Dawidowi Kosteckiemu za włączenie naszej perspektywy do tej ważnej dyskusji.

Więcej na temat spotkania na stronie NAWA.

Posiedzenie ogólne i posiedzenie Rady IROs FORUM

W dniu 22.06.2023 odbyło się drugie w tym roku posiedzenie ogólne i posiedzenie Rady IROs FORUM. W trakcie spotkania Przewodnicząca Sieci omówiła wyniki ankiety przeprowadzonej w marcu br. dotyczącej aktywności Uczelni Członkowskich oraz oczekiwań w zakresie działania Sieci.
Omówiła również działania zrealizowane w I półroczu i poinformowała o nadchodzących wydarzeniach.
W trakcie spotkania Magda Zawirska-Wolniewicz z Politechniki Poznańskiej przedstawiła prezentację na temat: „Peer-I R-View czyli zestaw praktycznych narzędzi dla każdego IRO”. Posiedzenie Rady, w części prezentacji uczelni aplikujących o przyjęcie do Sieci, poprowadziła Katarzyna Baron-Lisiakiewicz z Politechniki Krakowskej im. Tadeusza Kościuszki. Rada wysłuchała prezentacji, odbyła się seria pytań/odpowiedzi i odbyło się głosowanie.
Decyzją Rady IROs FORUM do grona Członków naszej Sieci dołączyły:
Politechnika Warszawska
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Witamy! Serdecznie gratulujemy!

Misja edukacyjna do Argentyny i Brazylii, 17-21 marca 2023

W dniach 17-21 marca br. 11 polskich uczelni, w tym 9 członków IROsF wzięło udział w misji edukacyjnej w Argentynie i Brazylii zorganizowanej przez NAWA, której celem była szeroko pojęta promocja polskiego szkolnictwa wyższego. W skład polskiej delegacji weszli również przedstawiciele MEiN, Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Edukacji i Nauki oraz KRASP.

W Argentynie przedstawiciele polskich uczelni zaprezentowali swoją ofertę edukacyjną, naukową i badawczą na Uniwersytecie Buenos Aires oraz spotkali się z Polonią w Domu Polskim w Buenos Aires. Wspomniane spotkanie, któremu towarzyszyły targi edukacyjne, zostało zorganizowane przez NAWA oraz Ambasadę RP w Argentynie.

Następnie polska delegacja przeniosła się do Kurytyby, gdzie 20 marca odbyło się spotkanie z tamtejszą Polonią. Zostało ono zorganizowane przez NAWA oraz Konsulat RP w Kurytybie. Zwieńczeniem misji edukacyjnej były targi Salao do Estudiante z licznym udziałem brazylijskiej młodzieży. 31 marca o g. 18.00 czasu polskiego TVP Polonia wyemituje relację z wydarzeń mających miejsce w Kurytybie.

Spotkania w Buenos Aires oraz Kurytybie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem Polonii, która z sentymentem myśli o swojej ojczyźnie.

KONFERENCJA STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2023 Białystok, 9-10 lutego 2023

Siedem sesji plenarnych, pięć sesji równoległych, dwa wydarzenia towarzyszące, gala nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023” i konkursu INTERSTUDENT, równoległe posiedzenie Prezydium KRASP i spotkanie uczelni programu „Incubating Freedom” – oto skrócony bilans uroczyście otwartej 9 lutego w Białymstoku corocznej konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce”. Konferencję po raz szesnasty organizują w ramach programu „Study in Poland” Fundacja Edukacyjna Perspektywy, KRASP oraz uczelnia gospodarz – w tym roku: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Nagrody dla mistrzów internacjonalizacji 2023

Studenci zagraniczni stali się ważnym elementem polskich uczelni, jest ich z roku na rok coraz więcej, obecnie ponad  90 tysięcy. Swoją obecnością nie tylko przyczyniają się do umiędzynarodowienia środowiska studenckiego, ale też dają na świecie świadectwo, że Polska to kraj o wysokim poziomie szkolnictwa wyższego. Międzynarodowa popularność polskich uczelni nie bierze się znikąd – jest to efekt pracy wielu osób, które angażują się w proces umiędzynarodowienia. Najwybitniejsi z tego grona są corocznie honorowani prestiżową Nagrodą Środowiskową „Gwiazdy Umiędzynarodowienia”.

Nagrodę przyznaje Kapituła składająca się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia (m.in. NAWA, FRSE, Perspektywy). Pracami Kapituły kieruje prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej.

„Gwiazdy Umiędzynarodowienia” 2023 z uczelni Członkowskich IROsForum:

Gwiazda Marketingu (Marketing Star)
Marta Foryś – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Nagroda dla pracowników działów promocji, rekrutacji i współpracy z zagranicą, którzy stosują innowacyjne metody i narzędzia, w tym social media, oraz mają osiągnięcia w budowaniu międzynarodowego prestiżu swoich uczelni. Marta Foryś jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W AGH pracuje od 2002 r., początkowo jako International Students Officer w Międzynarodowej Szkole Inżynierskiej AGH, a w latach 2006–2022 kierowała Działem Współpracy z Zagranicą AGH. Obecnie dyrektorka Centrum Spraw Międzynarodowych Akademii Górniczo-Hutniczej. W latach 2021–2022 przewodniczyła sieci IROs Forum. Ekspertka w dziedzinie współpracy z Wietnamem oraz relacji z absolwentami zagranicznymi. Nagrodę otrzymuje za otwartość, cierpliwość i konsekwencję, z jaką prowadzi skuteczną działalność marketingową na rzecz umiędzynarodowienia uczelni.

Wschodząca Gwiazda (Rising Star)
Anna Maria Jarosławska – Politechnika Wrocławska

Nagroda dla osób zajmujących się umiędzynarodowieniem, które mają nie więcej niż 35 lat, a ich działania obiecująco rokują na przyszłość w tym obszarze nie tylko na macierzystej uczelni, ale także w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Anna Maria Jarosławska kieruje Działem Współpracy Międzynarodowej Politechniki Wrocławskiej. Koordynuje projekty „Study in Wrocław”, „Study in Poland”, NAWA „Welcome to Poland – Cool Wrocław Tech” oraz „Spinaker – Create i Switch”. Nagrodę otrzymuje za niestandardowe podejście do promocji uczelni i zaangażowanie w integrację środowiska akademickiego oraz mieszkańców Wrocławia z przyjeżdżającymi na PWr zagranicznymi studentami.

Gwiazda Rozwoju (Development Star)
Magdalena Kudewicz-Kiełtyka – Politechnika Śląska

Nagroda przyznawana (od 2023) osobom, które mają wybitne osiągnięcia w działaniach na rzecz międzynarodowego rozwoju uczelni w zakresie naukowym i edukacyjnym – w tym m.in. w pionach zajmujących się inicjatywami doskonałości naukowej typu IDUB czy też sieciami uniwersytetów europejskich. Magdalena Kudewicz-Kiełtyka na  Politechnice Śląskiej kieruje Biurem Rozwoju w pionie prorektora ds. nauki i rozwoju. Jest uczelnianym koordynatorem ds. wyróżnienia HR Excellence in Research, kieruje zadaniem strategicznym dotyczącym akredytacji międzynarodowych. Członkini zespołu odpowiedzialnego za opracowanie Strategii Rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2021–2026, w obszarze umiędzynarodowienia. Działa także w innych uczelnianych zespołach, m.in. zespół ds. rankingów, ds. systemu kontroli zarządczej, zespół realizujący projekt Uniwersytety Europejskie w konsorcjum EURECA-PRO. Nagrodę otrzymuje za działanie na rzecz zaangażowania swojej uczelni w umiędzynarodowienie oparte na jakości.

Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce „INTERSTUDENT 2023

Konkurs INTERSTUDENT, organizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu „Study in Poland”, realizowanego wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), w pełni koncentruje się na środowisku studentów zagranicznych w Polsce. Kapituła wskazuje laureatów spośród cudzoziemców studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w uczelniach publicznych i niepublicznych na studiach w języku polskim i języku obcym. Nagrodą wyróżniane są osoby, których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami.

Laureaci:

Dodatkowo Kapituła postanowiła przyznać Nagrody Specjalne. Laureatkami zostały:

  • Tetiana Bezpalko z Ukrainy (Gdański Uniwersytet Medyczny) – za wielką odwagę, która zaprowadziła ją na front wojny w Ukrainie, gdzie udzielała pomocy rannym żołnierzom i cywilom.
  • Amaliya Iskhakova z Uzbekistanu (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – za aktywną pomoc w nawiązywaniu relacji między zagranicznymi studentami a lokalną społecznością
  • Anna Caroline Zurbel z Niemiec (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) – za wsparcie, jakiego udziela młodszym kolegom przyjeżdżającym na studia w Białymstoku.

15-lat IROs Forum

Jesienią 2007 przedstawiciele 9 polskich uczelni podjęli decyzję o założeniu IROs Forum , dzisiaj w naszej organizacji mamy stowarzyszonych już 28 uczelni i wciąż się rozwijamy.

Wymiana doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami i wspólna promocja podczas międzynarodowych wydarzeń to były główne cele założycielskie IROs Forum, wszystkie te cele są aktualne do dzisiaj – otwieramy nasze uczelnie na świat.

Mijające 15 lat to czas wielu wyzwań, nowych inicjatyw   i wyjątkowych wydarzeń mających wpływ na  procesy umiędzynarodowienia naszych uczelni. Od samego początku IROs Forum tworzyło dla swoich członków przestrzeń do wymiany doświadczeń, profesjonalnego wsparcia i wspólnego poszukiwania rozwiązań, razem zaczynaliśmy przygodę m.in.: z  7 Programem Ramowym, Programem Life Long Learning czy też z Funduszami Norweskimi. Wspólnie stawialiśmy pierwsze kroki na międzynarodowych konferencjach edukacyjnych takich jak EAIE, NAFSA i APAIE. Konsultowaliśmy zapisy dotyczące umiędzynarodowienia w USTAWIE 2.0  i wspólnie szukaliśmy rozwiązań do wprowadzania tych zapisów na naszych uczelniach. Członkowie IROs Forum wspierali się w pierwszych aplikacjach do konkursów Narodowej Agencji Wymian Akademickich a teraz razem szkolimy się z nowych wyzwań programu Erasmus+ – takich jak  Erasmus Without Paper, Blended Intensiv Programe oraz krótkie mobilności.  Liderzy naszych grup roboczych organizują cykliczne spotkania dla pracowników z uczelni członkowskich zajmujących się mi.in: rekrutacją studentów zagranicznych, umiędzynarodowieniem szkół doktorskich oraz  programem Erasmus+. Czas pandemii a później wojny wzmocnił więź IROsowej rodziny jeszcze bardziej– ogrom pracy i zupełnie nowych wyzwań jakie pojawiły się w obszarze współpracy międzynarodowej zachęcił nas do zintensyfikowania spotkań                             i wspierania się jak nigdy wcześniej. 

Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej,  Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich gdzie jesteśmy członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej oraz z Fundacją Perspektywy . Współpracujemy z innymi organizacjami akademickimi m.in. : z Prom-em, Erasmus Student Network i  Krajową Radą Doktorantów.

Bo razem możemy więcej!

Marta Foryś
Przewodnicząca IROsFORUM