Trzecia edycja Kawy z IROs Forum

W dniu 1 lipca br. odbyła się trzecia edycja Kawy z IROs Forum.

Gościem specjalnym była Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki Pani Monika Poboży.

Dyskusja dotyczyła działań mających na celu wsparcie białoruskich studentów w zakresie rekrutacji i podejmowania kształcenia na studiach wyższych w Polsce oraz specjalnych programów stypendialnych.

W spotkaniu wzięło udział 9 przedstawicieli uczelni wyższych zrzeszonych w ramach IROs Forum.

Wyniki konkursu NAWA „Welcome to Poland”

Nabór w programie Welcome to Poland - NAWA

Z przyjemnością pragniemy ogłosić, że w rozstrzygniętym konkursie programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) „Welcome to Poland” dofinansowanie do swoich projektów otrzymało 8 uczelni zrzeszonych w #IROSForum!


Dzięki otrzymanemu wpsarciu podjęte zostaną takie działania jak m.in.

  • Wzmocnienie stanowiska Welcome Point do obsługi gości oraz pracowników zagranicznych odwiedzających i pracujących w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
  • zorganizowanie międzykulturowych spotkań integracyjnych studentów i kadry oraz opracowanie i wdrożenie kursu e-learningowego przygotowującego studentów zagranicznych do funkcjonowania w środowisku akademickim Politechniki Łódzkiej
  • utworzenie Welcome Center for Foreign Academics oraz Welcome Center for Foreign Students, które mają stanowić miejsca profesjonalnego wsparcia kadry i studentów zagranicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
  • realizacja projektu Inter_cultural.Strategia wspomagającego proces internacjonalizacji na Uniwersytecie Wrocławskim,
  • Modernizacja i przystosowanie wirtualnych kanałów komunikacji do ich użytkowania przez studentów cudzoziemców i kandydatów z zagranicy oraz stworzenie System anglojęzycznego oznakowania budynków i sal dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej
  • Opracowanie Systemu Budowania Relacji z Absolwentami Zagranicznymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
  • Zakup najnowszych naukowych pozycji anglojęzycznych z zakresu ekonomii, finansów czy Data Science w formie e-booków oraz stworzenie podcastu o najważniejszych kierunkach działalności naukowej i międzynarodowych projektach naukowych na Uniwersytecie Warszawskim

Czy

Celem głównym Programu Welcome to Poland jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

  • budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;
  • budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;
  • promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Cieszymy się, że członkowie IROsForum tak licznie przystąpili do projektu i otrzymali wsparcie swoich działań i serdecznei im gratulujemy!

Z przyjemnością będziemy komunikować podjęte przez nich działania.

Pierwsze spotkanie z Komisją ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP

Za nami pierwsze spotkanie z Komisją ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP. Raz jeszcze dziękujemy Przewodniczącemu Komisji, prof. Jerzemu Lisowi, Rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej za zaproszenie do tak szacownego Grona. Ogromnie nas cieszą słowa uznania i gratulacje złożone na ręce „Oficerów biur współpracy międzynarodowej za walkę na froncie  pandemii” 😊

Jednym z punktów programu posiedzenia Komisji była prezentacja Sieci IROs Forum. Nasze cele, działania i plany na przyszłość a przede wszystkim nasz potencjał zaprezentowała Przewodnicząca, Marta Foryś.

Dla potrzeb tego wystąpienia stworzyliśmy  mini ranking wewnętrzny IROsF. Czy wiecie, że:

– w uczelniach IROs Forum studiuje 10 % studentów zagranicznych z całej Polski?

– w ubiegłym roku wysłaliśmy za granicę ponad 5500 studentów i doktorantów.?

– w naszych biurach jest zatrudnionych blisko 300 osób?

– aktualnie realizujemy 333 projekty międzynarodowe?

– nasze uczelnie uczestniczą w 7 projektach w ramach inicjatywy Uniwersytety Europejskie?

– obsługujemy ponad 10 000 umów międzyinstytucjonalnych w ramach programu Erasmus+?

Bo….razem możemy więcej!

Posiedzenie Rady IROs Forum – 13 maja 2021

W dniu 13 maja br. odbyło się zdalne posiedzenie Rady IROs Forum, w którym wzięła udział Przewodnicząca sieci IROs Forum Marta Foryś wraz z przedstawicielami Rady.

Podczas posiedzenia podsumowano spotkanie przedstawicieli IROs Forum z Przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, Jego Magnificencją Prof. Jerzym Lisem, Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, które odbyło się 30 kwietnia br.

Została umówiona również kwestia udziału Przewodniczącej IROs Forum Pani Marty Foryś w posiedzeniu Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP w dniu 17 maja br.

Przedstawiciele uczelni członkowskich dokonali podsumowania wyników przyznania środków finansowych w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Welcome to Poland”. Wartym podkreślenia jest fakt, iż osiem Uczelni członkowskich IROs Forum otrzymało dofinansowanie w ramach Programu w tym roku.

Poruszano również kwestię promocji działań IROs Forum w zakresie dobrych praktyk, prezentacji eksperckich sylwetek przedstawicieli IROs Forum, konsorcjów i sieci europejskich.

KAWA IROs Forum z Przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP – 30.04.2021

W dniu 30 kwietnia br. miało miejsce wirtualne spotkanie przedstawicieli IROs Forum z Przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, Jego Magnificencją Prof. Jerzym Lisem, Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Owocna dyskusja dotyczyła m.in. zrównoważonej polityki zagranicznej czy kwestii przewartościowania priorytetów polskich uczelni wyższych w zagranicznej współpracy akademickiej w czasach po pandemii.

Przewodnicząca IROs Forum pani Marta Foryś przedstawiła wyzwania, przed jakimi stoją obecnie polskie uczelnie takie jak Erasmus Without Paper czy trudności w uzyskiwaniu wiz przez cudzoziemców.

W celu uwzględnienia głosu środowiska osób związanych z umiędzynarodowieniem polskich uczelni wyższych  Prof. Jerzy Lis zaproponował aby sieć IROs Forum posiadała swojego przedstawiciela podczas posiedzeń Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP. Celem Komisji jest określenie priorytetów współpracy zagranicznej na najbliżej lata. Przedstawiciele IROs Forum zadeklarowali chęć wsparcia KRASP w zamierzonych działaniach, dotyczących budowania marki polskiego szkolnictwa wyższego na świecie.

Drugi Dzień Konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2021”

Przed Nami drugi dzień konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2021”. Zapraszamy na dwie sesje, których uczestniczkami są członkinie sieci IROs Forum.

Pierwsza sesja o godz. 12:15 dotyczyć będzie marketingu wirtualnego – jak skutecznie rekrutować obcokrajowców w czasach pandemii?
Pandemia COVID-19 radykalnie zmieniła warunki i możliwości prowadzenia działań marketingowo-promocyjnych adresowanych do zagranicznych kandydatów na studia. Na ile udało się uczelniom przejść na działania w przestrzeni wirtualnej? Jaka jest specyfika i skuteczność tych działań? Które ze stosowanych obecnie form znikną po ustaniu zagrożenia pandemicznego, a które wzbogacą instrumentarium marketingu zagranicznego uczelni? – dyskutować będą o tym uczestniczki sesji przygotowanej pod auspicjami PRom.

Prowadząca sesję:
Anna Kiryjow-Radzka, prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Polskich Uczelni PRom

Uczestnicy panelu:
dr hab. Marta Mendel, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego SGGW
dr Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych, Collegium Civitas
Ewa Kiszka, kierownik Działu ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, Gdański Uniwersytet Medyczny GUMed, członkini IROs Forum
Tomasz Janoś, dyrektor Wrocławskiego Centrum Akademickiego

Druga sesja o godz. 13:15 umiędzynarodowienie w praktyce – problemy, sprawozdania, komunikaty
Podczas sesji zostaną tradycyjnie zaprezentowane nowe inicjatywy i działania prowadzone przez instytucje i organizacje non-profit wspierające umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Prowadzący:
Julia Łysik, koordynatorka programu „Study in Poland”, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Uczestnicy:
Mateusz Grochowski – przewodniczący Parlamentu Studentów RP
Pola Plaskota – prezydent Erasmus Student Network Polska
Marta Foryś – przewodnicząca IROs Forum, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą AGH
Jarosław Olszewski – przewodniczący Krajowej Reprezentacje Doktorantów
Joanna Domagała – koordynatorka Akademii Internacjonalizacji „Study in Poland”

Serdecznie zapraszamy !