Pierwsze spotkanie z Komisją ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP

Za nami pierwsze spotkanie z Komisją ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP. Raz jeszcze dziękujemy Przewodniczącemu Komisji, prof. Jerzemu Lisowi, Rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej za zaproszenie do tak szacownego Grona. Ogromnie nas cieszą słowa uznania i gratulacje złożone na ręce „Oficerów biur współpracy międzynarodowej za walkę na froncie  pandemii” 😊

Jednym z punktów programu posiedzenia Komisji była prezentacja Sieci IROs Forum. Nasze cele, działania i plany na przyszłość a przede wszystkim nasz potencjał zaprezentowała Przewodnicząca, Marta Foryś.

Dla potrzeb tego wystąpienia stworzyliśmy  mini ranking wewnętrzny IROsF. Czy wiecie, że:

– w uczelniach IROs Forum studiuje 10 % studentów zagranicznych z całej Polski?

– w ubiegłym roku wysłaliśmy za granicę ponad 5500 studentów i doktorantów.?

– w naszych biurach jest zatrudnionych blisko 300 osób?

– aktualnie realizujemy 333 projekty międzynarodowe?

– nasze uczelnie uczestniczą w 7 projektach w ramach inicjatywy Uniwersytety Europejskie?

– obsługujemy ponad 10 000 umów międzyinstytucjonalnych w ramach programu Erasmus+?

Bo….razem możemy więcej!

Posiedzenie Rady IROs Forum – 13 maja 2021

W dniu 13 maja br. odbyło się zdalne posiedzenie Rady IROs Forum, w którym wzięła udział Przewodnicząca sieci IROs Forum Marta Foryś wraz z przedstawicielami Rady.

Podczas posiedzenia podsumowano spotkanie przedstawicieli IROs Forum z Przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, Jego Magnificencją Prof. Jerzym Lisem, Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, które odbyło się 30 kwietnia br.

Została umówiona również kwestia udziału Przewodniczącej IROs Forum Pani Marty Foryś w posiedzeniu Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP w dniu 17 maja br.

Przedstawiciele uczelni członkowskich dokonali podsumowania wyników przyznania środków finansowych w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Welcome to Poland”. Wartym podkreślenia jest fakt, iż osiem Uczelni członkowskich IROs Forum otrzymało dofinansowanie w ramach Programu w tym roku.

Poruszano również kwestię promocji działań IROs Forum w zakresie dobrych praktyk, prezentacji eksperckich sylwetek przedstawicieli IROs Forum, konsorcjów i sieci europejskich.

KAWA IROs Forum z Przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP – 30.04.2021

W dniu 30 kwietnia br. miało miejsce wirtualne spotkanie przedstawicieli IROs Forum z Przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, Jego Magnificencją Prof. Jerzym Lisem, Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Owocna dyskusja dotyczyła m.in. zrównoważonej polityki zagranicznej czy kwestii przewartościowania priorytetów polskich uczelni wyższych w zagranicznej współpracy akademickiej w czasach po pandemii.

Przewodnicząca IROs Forum pani Marta Foryś przedstawiła wyzwania, przed jakimi stoją obecnie polskie uczelnie takie jak Erasmus Without Paper czy trudności w uzyskiwaniu wiz przez cudzoziemców.

W celu uwzględnienia głosu środowiska osób związanych z umiędzynarodowieniem polskich uczelni wyższych  Prof. Jerzy Lis zaproponował aby sieć IROs Forum posiadała swojego przedstawiciela podczas posiedzeń Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP. Celem Komisji jest określenie priorytetów współpracy zagranicznej na najbliżej lata. Przedstawiciele IROs Forum zadeklarowali chęć wsparcia KRASP w zamierzonych działaniach, dotyczących budowania marki polskiego szkolnictwa wyższego na świecie.

Drugi Dzień Konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2021”

Przed Nami drugi dzień konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2021”. Zapraszamy na dwie sesje, których uczestniczkami są członkinie sieci IROs Forum.

Pierwsza sesja o godz. 12:15 dotyczyć będzie marketingu wirtualnego – jak skutecznie rekrutować obcokrajowców w czasach pandemii?
Pandemia COVID-19 radykalnie zmieniła warunki i możliwości prowadzenia działań marketingowo-promocyjnych adresowanych do zagranicznych kandydatów na studia. Na ile udało się uczelniom przejść na działania w przestrzeni wirtualnej? Jaka jest specyfika i skuteczność tych działań? Które ze stosowanych obecnie form znikną po ustaniu zagrożenia pandemicznego, a które wzbogacą instrumentarium marketingu zagranicznego uczelni? – dyskutować będą o tym uczestniczki sesji przygotowanej pod auspicjami PRom.

Prowadząca sesję:
Anna Kiryjow-Radzka, prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Polskich Uczelni PRom

Uczestnicy panelu:
dr hab. Marta Mendel, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego SGGW
dr Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych, Collegium Civitas
Ewa Kiszka, kierownik Działu ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, Gdański Uniwersytet Medyczny GUMed, członkini IROs Forum
Tomasz Janoś, dyrektor Wrocławskiego Centrum Akademickiego

Druga sesja o godz. 13:15 umiędzynarodowienie w praktyce – problemy, sprawozdania, komunikaty
Podczas sesji zostaną tradycyjnie zaprezentowane nowe inicjatywy i działania prowadzone przez instytucje i organizacje non-profit wspierające umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Prowadzący:
Julia Łysik, koordynatorka programu „Study in Poland”, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Uczestnicy:
Mateusz Grochowski – przewodniczący Parlamentu Studentów RP
Pola Plaskota – prezydent Erasmus Student Network Polska
Marta Foryś – przewodnicząca IROs Forum, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą AGH
Jarosław Olszewski – przewodniczący Krajowej Reprezentacje Doktorantów
Joanna Domagała – koordynatorka Akademii Internacjonalizacji „Study in Poland”

Serdecznie zapraszamy !

Konferencja „Studenci Zagraniczni w Polsce 2021”

W dniach 26-27 kwietnia br. ma miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego –  konferencja „Studenci Zagraniczni w Polsce 2021”.

Organizatorami wydarzenia są Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.
W programie wydarzenia: internacjonalizacja w niełatwych czasach, wyzwania i dobre praktyki w obszarze umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego czy marketing wirtualny – jak skutecznie rekrutować obcokrajowców w czasach pandemii.
Podczas sesji zostaną tradycyjnie zaprezentowane nowe inicjatywy i działania prowadzone przez instytucje i organizacje non-profit wspierające umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

W tym roku wzorem lat ubiegłych wśród panelistów znajdują się przedstawiciele sieci IROs Forum. Bierzemy udział w trzech sesjach!

Już dzisiaj zapraszamy godz. 16:00 na wspólna sesję IROs Forum i  Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dot. wyzwań i dobrych praktyk w obszarze umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego.

Podczas sesji zostaną zaprezentowane konkluzje z warsztatów konsultacyjnych NAWA-IROs Forum, które odbyły się w grudniu 2020 r. Omówione zostaną następujące kwestie: strategiczne działania w partnerstwie międzynarodowym w uczelniach w czasie Covid-19; dobre praktyki w zakresie komunikacji ze studentami w czasie Covid-19; dobre praktyki w zakresie wspólnych dyplomów; organizacja mobilności wirtualnej.

Uczestniczki panelu:
Dorota Maciejowska – Uniwersytet Jagielloński, była przewodnicząca IROs Forum, członkini honorowa sieci IROs Forum.
Katarzyna Aleksy, dyrektor Biura Programów dla Instytucji w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
Katarzyna Baron-Lisiakiewicz – kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Krakowskiej, członkini sieci IROs Forum.

Serdecznie zapraszamy!

Program wydarzenia:
http://studyinpoland.pl/konferencja2021/program

Wspólny projekt uczelni członkowskich IROs Forum

Cztery uczelnie połączyły swoje mocne strony w projekcie międzynarodowej szkoły letniej 4T.I.M.E.TECH, która odbędzie się on-line w terminie od 3 do 16 lipca 2021roku. Politechnika Wrocławska, AGH w Krakowie, Ecole Centrale Marseille i RWTH Aachen należą do prestiżowej sieci T.I.M.E. Association, a dwie z nich są członkami IROs FORUM.

Projekt szkoły letniej zakłada udział studentów kierunków mechanicznych w programie kursów zaproponowanych przez uczelnie partnerskie, a dodatkowo w kursie komunikacji międzykulturowej i języka angielskiego (academic English). Studenci będą mieli  możliwość wspólnej pracy w międzynarodowej grupie pod okiem profesorów z partnerskich uczelni, a także zapoznania się z ofertą  programów studiów w ramach umów podwójnego dyplomowania.

T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Engineering) to sieć wiodących uczelni technicznych, kształcąca inżynierów, założona w Paryżu w 1989 roku. Członkowie stawiają na umiędzynarodowienie badań naukowych, kształcenia i współpracy z przemysłem, a także są zaangażowani we współpracę międzynarodową, wymianę studentów i rozwój programów wspólnego i podwójnego dyplomowania. Sieć 57 członków z 25 krajów, w tym Australii, Argentyny, Brazylii, Kanady, Chin, Rosji, Japonii oraz krajów europejskich. Głównym celem T.I.M.E. jest ułatwienie realizacji programów podwójnego dyplomowania. Od momentu powstania sieci ponad 3000 starannie wyselekcjonowanych studentów ukończyło wspólne studia i ciesz się szybkim rozwojem kariery w przemyśle. Absolwenci programów podwójnych dyplomów są mobilni, zdolni do adaptacji w międzynarodowym środowisku i świadomi kulturowo

Posiedzenie Rady IROs Forum


25 maca 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady IROs Forum, w którym wzięła udział Przewodnicząca sieci IROs Forum Marta Foryś wraz z przedstawicielami Rady.

Podczas posiedzenia wyłoniony został Komitet Sterujący wraz z Sekretarzem. Poruszono również kwestię dołączenia do IROs Forum polskich uczelni wyższych, jeszcze niezrzeszonych, podsumowano inicjatywy IROs Forum w I kwartale 2021 r oraz przedyskutowano plany na przyszłość.

Erasmus Partner Days w AGH

„W dniach 1 i 10 marca br. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyły się dwie edycje Erasmus Partner Days. Organizatorem wydarzenia był Zespół ds. Umów i Kontaktów Międzynarodowych Działu Współpracy z Zagranicą.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczelni partnerskich. W obu edycjach wzięło udział blisko 80 uczestników z 27 uczelni wyższych z 16 krajów.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele uczelni wyższych z Albanii, Armenii, Bośni i Hercegowiny, Chile, Chin, Dominikany, Gruzji, Indonezji, Japonii, Kazachstanu, Nepalu, Rosji, Ukrainy, USA, Uzbekistanu oraz Wietnamu.

Każda z zaproszonych uczelni miała możliwość zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej, doświadczenia we współpracy międzynarodowej i programie Erasmus+.
Cykl webinariów poświęcony był w głównej mierze tematyce programu Erasmus+ mobilność edukacyjna studentów i pracowników z krajami partnerskimi”

Więcej o Erasmus Partner Days w AGH można przeczytać pod linkiem.