Spotkanie pomiędzy przedstawicielami uczelni zrzeszonych w IROs Forum i przedstawicielami Biura Szkolnictwa Wyższego FRSE

29 maja 2019 r. w siedzibie FRSE w Warszawie odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami uczelni zrzeszonych w IROs Forum i przedstawicielami Biura Szkolnictwa Wyższego FRSE.

Celem spotkania była wymiana opinii na temat nieuchronnej cyfryzacji zarządzania mobilnością w programie Erasmus+ przedstawionej na konferencji 28 maja br. przez przedstawicielkę Komisji Europejskiej.

Ponadto omawiano jak uczelnie zrzeszone w IROs Forum będą się do tego przygotowywać, w jakim stopniu pozostałe uczelnie docelowo mogłyby skorzystać z doświadczeń IROs.

Przedyskutowane zostały przyczyny małego zainteresowania projektami typu „Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego” oraz spadające zainteresowanie wyjazdami studentów w programie Erasmus+ i poszukiwanie rozwiązań, które mogłyby uzdrowić sytuację.

Co więcej, wymienione zostały poglądy na temat zasadności podwyższenia miesięcznych stypendiów dla studentów w roku 2020 do stawek maksymalnych oraz przygotowanie do programu Erasmus 2021-2027.

Na koniec omówione zostały założenia działalności IROs Forum na lata 2019-2020 w celu zdefiniowania inicjatyw, jakie IROs Forum mogłoby podjąć we współpracy z FRSE.

GOING GLOBAL

W dniach 13-15 maja 2019 roku Dr inż. Izabela Zawiska z Uniwersytetu Jagiellońskiego na zaproszenie British Council i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej uczestniczyła w konferencji Going Global w Berlinie, jako przedstawiciel sieci IROs Forum.

Konferencja organizowana co roku przez British Council podejmuje tematykę związaną z przyszłością szkolnictwa wyższego i nauki, zapewniając unikalną platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi rektorzy uniwersytetów, ministrowie i przedstawiciele instytucji rządowych, przedstawiciele mediów, twórcy strategii edukacyjnych, pracownicy akademiccy, przedsiębiorcy pracujący w edukacji międzynarodowej oraz przedstawiciele uczelni odpowiadający za umiędzynarodowienie. Tegoroczne spotkanie skupiło się na zagadnieniach dotyczących roli sektora edukacji wyższej w kontekście takich wyzwań jak dyplomacja wiedzy i świat cyfrowy.

Wspólnie z NAWA Dr. inż. Izabela Zawiska prezentowała ofertę NAWY, UJ oraz sieci IROs Forum na specjalnie przygotowanym na tę okazję stoisku, udzielając informacji na temat programów skierowanych do instytucji, naukowców oraz studentów, a tym samym prezentując możliwości współpracy z polskim środowiskiem akademickim. Włączając się w dyskusję o powyższych wyzwaniach Dr. Zawiska, wspólnie z Dr Zofią Sawicką, Zastępcą Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej współprowadziła warsztat World Cafe – What’s on the higher education menu in Europe?  przygotowanej na tę okazję przez Biankę Stege, dyrektora Education & Society British Council. W sesji pytań na temat Polski uczestniczyli m.in. przedstawiciele Węgier, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

To bardzo owocne wydarzenie pozwoliło pokazać Polskę jako ważnego uczestnika debaty na temat umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

TourdEuropebreakfast-programmeflyer

Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne REALISE, Seminarium Krajowe

Zapraszamy do udziału w Seminarium Krajowym projektu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne REALISE „Realising the potential of the international mobility of staff in higher education”, które odbędzie się 6 maja 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim. W projekcie bierze udział 10 uczelni partnerskich z Francji, Belgii, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Słowenii i Szwecji, w tym Uniwersytet Warszawski. Wśród partnerów stowarzyszonych znalazło się 7 uczelni polskich. Projekt wspierany jest przez  IROs Forum oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Celem Seminarium jest prezentacja rezultatów projektu (wyniki badań REALISE, tzw. Toolbox i podręcznik „Erasmus+ Staff Mobility Handbook of REALISE Seminarium Program (002)Good Practices”), a także dzielenie doświadczeń i dyskusja na temat zastosowania opracowanych narzędzi w praktyce przez uczelnie polskie i lepsze wykorzystanie potencjału budowanego poprzez mobilność pracowników.

Rejestracja

IROs Forum na konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce” 2019

Jak co roku przedstawiciele IROs Forum wzięli udział w dorocznej konferencji “Studenci zagraniczni w Polsce”. Tym razem gospodarzem wydarzenia była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. IROs Forum reprezentowała Ewa Kiszka z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która podzieliła się swoimi doświadczeniami we współpracy uczelni z miastem podczas sesji „Study in ….” oraz Dorota Maciejowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która podczas sesji poświęconej komunikatom i ważnym ogłoszeniom zaprezentowała aktualne plany IROs Forum na rok 2019-2020. Wśród uczestników konferencji obecni byli również inni przedstawiciele IROs Forum z Politechniki Łódzkiej, AGH, Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

Dorota Maciejowska otrzymała w tegorocznej, II edycji konkursu „Gwiazdy umiędzynarodowienia” nagrodę w kategorii „Management Star”.

Relacja z konferencji: https://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=119

 

 

Posiedzenie Rady IROs Forum 10-11 stycznia 2019 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

fot. Julia Agnieszka Szymala. Wybór przewodniczącego na kadencję 2019-2020 od lewej: Marta Foryś (AGH), Liliana Lato (UŁ), Kamila Chomicz-Sokołowksa (UG), Hanna Lamers (ATH), Dorota Maciejowska (UJ), Urszula Broda (UWroc.), Sylwia Rutkowska (UEKr), Joanna Mrowiec-Denkowska (PŚ), Karolina Chojnacka (UMK), Magdalena Drabek-Glapińśka (PŁ), Edyta Gałecka (UEK), Maria Doerffer (PG), Katarzyna Kacperczyk (SGH), Klementyna Kielak (UW), Sylwia Ogórkiewicz (UAM), Agata Wójcik (UŚ).

Pierwsze w roku 2019 posiedzenie Rady IROs Forum, inaugurujące jedenasty już rok jej aktywnego funkcjonowania, odbyło się w dniach 10-11 stycznia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Spotkanie Rady  otworzył prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz kierownik Działu Współpracy z Zagranicą UŚ, Agata Wójcik.  Prorektor podkreślił szczególną rolę biur współpracy międzynarodowej w realizacji planów strategicznych uczelni, wynikających z założeń nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 2.0. W pierwszej części spotkania, Liliana Lato z Uniwersytetu Łódzkiego, przewodnicząca Rady na lata 2017-2018 podsumowała dwa poprzednie lata aktywności sieci.

Podczas spotkania członkowie Rady jednomyślnie zdecydowali o powierzeniu przewodniczenia siecią na lata 2019-2020 pani Dorocie Maciejowskiej, kierownikowi Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na kolejne dwa lata działalności planujemy dalszą współpracę z krajowymi organizacjami i instytucjami takimi jak NAWA i MNiSW, KRASP, Narodowa Agencja Erasmus, ESN, Perspektywy. Będziemy koncentrować się na wzmacnianiu potencjału kadry administracyjnej odpowiedzialnej za realizację umiędzynarodowienia w polskich uczelniach. Bazując na naszym doświadczeniu i wiedzy, a także korzystając z doświadczeń kolegów z partnerskich uczelni zagranicznych, zamierzamy zbudować zespoły eksperckie, które przyczynią się do usprawnianie procesu tzw. internacjonalizacji w domu (ang. „internationalisation at home”), szczególnie ważnej w kontekście Ustawy 2.0. Uczelnie sieci IROS Forum będą ponadto zaangażowane w realizację inicjatyw Komisji Europejskiej tj. Erasmus Without Paper, nowa perspektywa Programu Erasmus+, czy Uniwersytety Europejskie. Zamierzamy dzielić się dobrymi praktykami poprzez organizację szkoleń, warsztatów i konferencji – zapowiedziała nowa przewodnicząca, Dorota Maciejowska.

Po raz pierwszy w historii działalności IROs Forum, funkcję przewodniczącego będzie wspierał formalnie powołany Komitet Sterujący, na podstawie zawartej w 2018 r. nowej Umowy o współpracy sieci. W skład Komitetu Sterującego na lata 2019 – 2020 wchodzą:

Sekretarz Rady – Magdalena Drabek-Glapińska, Politechnika Łódzka

Przedstawiciel Rady ds. reprezentowania przed instytucjami zewnętrznymi – Liliana Lato, Uniwersytet Łódzki oraz Hanna Lamers, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej

Przedstawiciel Rady ds. prawnych – Katarzyna Kacperczyk, Szkoła Główna Handlowa oraz Karolina Chojnacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przedstawiciel Rady ds. organizacji wydarzeń – Marta Foryś, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Magdalena Drabek-Glapińska, Politechnika Łódzka

Skarbnik – Joanna Mrowiec-Denkowska, Politechnika Śląska.

Po raz pierwszy również w historii sieci IROs Forum, Rada podejmie współpracę z nowymi członkami sieci przyjmującymi status członków stowarzyszonych. Do grona członków stowarzyszonych mogą zostać przyjęci również przedstawiciele uczelni niepublicznych.

fot. Julia Agnieszka Szymala. Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, otwiera posiedzenie Rady. Po lewej: Agata Wójcik, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Śląski.
fot. Julia Agnieszka Szymala. Agata Wójcik, Uniwersytet Śląski, gospodarz posiedzenia Rady. Po prawej: Liliana Lato, Uniwersytet Łódzki
fot. Julia Agnieszka Szymala. Liliana Lato, Uniwersytet Łódzki, przewodnicząca IROs Forum na lata 2017-2018, otwiera obrady
fot. Julia Agnieszka Szymala. Liliana Lato, Uniwersytet Łódzki  i Katarzyna Kacperczyk, Szkoła Główna Handlowa
fot. Julia Agnieszka Szymala. Katarzyna Kacperczyk, nowy reprezentant SGH w IROs Forum
fot. Julia Agnieszka Szymala. Liliana Lato, UŁ, przekazuje przewodniczenie Dorocie Maciejowskiej, Uniwersytet Jagielloński
fot. Julia Agnieszka Szymala. W trakcie obrad (od prawej: Aniela Tejchman (PG-członkini honorowa), Hanna Lamers (ATH), Karolina Chojnacka (UMK), Monika Butkiewicz (UG), Kamila Chomicz-Sokołowska (UG), Sylwia Ruktowska (UEK), Magdalena Drabek-Glapińska (PŁ), Danuta Obracaj (PŚ – członkini honorowa)
fot. Julia Agnieszka Szymala. W trakcie obrad, od prawej: Karolina Chojnacka (UMK), Kamila Chomicz-Sokołowska (UG)
fot. Julia Agnieszka Szymala. W trakcie obrad, od lewej: Maria Doerffer (PG), Ewa Kiszka (GUMed), Dorota Maciejowska (UJ), Urszula Broda (UWr), Danuta Obracaj (PŚ – członkini honorowa), Magdalena Drabek-Glapińśka (PŁ), Sylwia Rutkowska (UEKr), Kamila Chomicz-Sokołowksa (UG), Monika Butkiewicz (UG),  Karolina Chojnacka (UMK), Hanna Lamers (ATH), Aniela Tejchman (PG – członkini honorowa), Joanna Mrowiec-Denkowska (PŚ), Edyta Gałecka (UEK), Sylwia Ogórkiewicz (UAM).

Posiedzenie Rady IROs Forum po konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce, 29-30 stycznia 2018, Gliwice PŚ

Przewodnicząca L. Lato (UŁ) o bezpieczeństwie studentów zagranicznych

W dniach 29-30 stycznia IROs Forum zostało zaproszone jako partner do wzięcia udziału w dorocznej konferencji Fundacji „Perspektywy” Studenci Zagraniczni w Polsce 2018. 250 przedstawicieli uczelni wyższych spotkało się w Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Czytaj dalej Posiedzenie Rady IROs Forum po konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce, 29-30 stycznia 2018, Gliwice PŚ