Olga Pliczyńska-Mokijewska

Olga Pliczyńska-Mokijewska
• od 1,5 roku prowadzi nowopowstałe w UMCS Centrum Współpracy Międzynarodowej
• od 10 lat realizuje projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych: społeczne, edukacyjne, badawcze (w tym z Horyzont 2020)• jest stypendystką międzynarodowego Programu ERA Fellowship on Science Management
• doktorem Nauk Społecznych w zakresie Nauk o Polityce
• współautorką, a obecnie także koordynatorka projektu realizowanego w ramach Partnerstw Strategicznych Erasmus Plus pt. DT.Uni. – Design Thinking Approach for an Interdisciplinary University
• ewaluatorką Narodowej Agencji Wymiany AkademickiejOlga wraz z zespołem International Cooperation Center / Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS wspiera umiędzynarodowienie uczelni m. in. poprzez organizację konsultacji indywidualnych, spotkań, wizyt studyjnych i warsztatów dla naukowców poszukujących źródeł finansowania badań oraz przygotowujących wnioski w konkursach na projekty badawcze międzynarodowe. Jako Dyrektorka CWM bierze czynny udział w podejmowaniu strategicznych decyzji dot. umiędzynarodowienia UMCS, m. in. w latach 2018-2020 była członkiem Zespołu Strategicznego opracowującego Strategiczny Program Umiędzynarodowienia Badań UMCS na lata 2020-2024. Poza pracą jest melomanką i miłośniczką podróży bliższych i dalszych, zakochaną w górach, jodze i żeglowaniu.

.