KONFERENCJA STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2023 Białystok, 9-10 lutego 2023

Siedem sesji plenarnych, pięć sesji równoległych, dwa wydarzenia towarzyszące, gala nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023” i konkursu INTERSTUDENT, równoległe posiedzenie Prezydium KRASP i spotkanie uczelni programu „Incubating Freedom” – oto skrócony bilans uroczyście otwartej 9 lutego w Białymstoku corocznej konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce”. Konferencję po raz szesnasty organizują w ramach programu „Study in Poland” Fundacja Edukacyjna Perspektywy, KRASP oraz uczelnia gospodarz – w tym roku: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Nagrody dla mistrzów internacjonalizacji 2023

Studenci zagraniczni stali się ważnym elementem polskich uczelni, jest ich z roku na rok coraz więcej, obecnie ponad  90 tysięcy. Swoją obecnością nie tylko przyczyniają się do umiędzynarodowienia środowiska studenckiego, ale też dają na świecie świadectwo, że Polska to kraj o wysokim poziomie szkolnictwa wyższego. Międzynarodowa popularność polskich uczelni nie bierze się znikąd – jest to efekt pracy wielu osób, które angażują się w proces umiędzynarodowienia. Najwybitniejsi z tego grona są corocznie honorowani prestiżową Nagrodą Środowiskową „Gwiazdy Umiędzynarodowienia”.

Nagrodę przyznaje Kapituła składająca się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia (m.in. NAWA, FRSE, Perspektywy). Pracami Kapituły kieruje prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej.

„Gwiazdy Umiędzynarodowienia” 2023 z uczelni Członkowskich IROsForum:

Gwiazda Marketingu (Marketing Star)
Marta Foryś – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Nagroda dla pracowników działów promocji, rekrutacji i współpracy z zagranicą, którzy stosują innowacyjne metody i narzędzia, w tym social media, oraz mają osiągnięcia w budowaniu międzynarodowego prestiżu swoich uczelni. Marta Foryś jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W AGH pracuje od 2002 r., początkowo jako International Students Officer w Międzynarodowej Szkole Inżynierskiej AGH, a w latach 2006–2022 kierowała Działem Współpracy z Zagranicą AGH. Obecnie dyrektorka Centrum Spraw Międzynarodowych Akademii Górniczo-Hutniczej. W latach 2021–2022 przewodniczyła sieci IROs Forum. Ekspertka w dziedzinie współpracy z Wietnamem oraz relacji z absolwentami zagranicznymi. Nagrodę otrzymuje za otwartość, cierpliwość i konsekwencję, z jaką prowadzi skuteczną działalność marketingową na rzecz umiędzynarodowienia uczelni.

Wschodząca Gwiazda (Rising Star)
Anna Maria Jarosławska – Politechnika Wrocławska

Nagroda dla osób zajmujących się umiędzynarodowieniem, które mają nie więcej niż 35 lat, a ich działania obiecująco rokują na przyszłość w tym obszarze nie tylko na macierzystej uczelni, ale także w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Anna Maria Jarosławska kieruje Działem Współpracy Międzynarodowej Politechniki Wrocławskiej. Koordynuje projekty „Study in Wrocław”, „Study in Poland”, NAWA „Welcome to Poland – Cool Wrocław Tech” oraz „Spinaker – Create i Switch”. Nagrodę otrzymuje za niestandardowe podejście do promocji uczelni i zaangażowanie w integrację środowiska akademickiego oraz mieszkańców Wrocławia z przyjeżdżającymi na PWr zagranicznymi studentami.

Gwiazda Rozwoju (Development Star)
Magdalena Kudewicz-Kiełtyka – Politechnika Śląska

Nagroda przyznawana (od 2023) osobom, które mają wybitne osiągnięcia w działaniach na rzecz międzynarodowego rozwoju uczelni w zakresie naukowym i edukacyjnym – w tym m.in. w pionach zajmujących się inicjatywami doskonałości naukowej typu IDUB czy też sieciami uniwersytetów europejskich. Magdalena Kudewicz-Kiełtyka na  Politechnice Śląskiej kieruje Biurem Rozwoju w pionie prorektora ds. nauki i rozwoju. Jest uczelnianym koordynatorem ds. wyróżnienia HR Excellence in Research, kieruje zadaniem strategicznym dotyczącym akredytacji międzynarodowych. Członkini zespołu odpowiedzialnego za opracowanie Strategii Rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2021–2026, w obszarze umiędzynarodowienia. Działa także w innych uczelnianych zespołach, m.in. zespół ds. rankingów, ds. systemu kontroli zarządczej, zespół realizujący projekt Uniwersytety Europejskie w konsorcjum EURECA-PRO. Nagrodę otrzymuje za działanie na rzecz zaangażowania swojej uczelni w umiędzynarodowienie oparte na jakości.

Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce „INTERSTUDENT 2023

Konkurs INTERSTUDENT, organizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu „Study in Poland”, realizowanego wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), w pełni koncentruje się na środowisku studentów zagranicznych w Polsce. Kapituła wskazuje laureatów spośród cudzoziemców studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w uczelniach publicznych i niepublicznych na studiach w języku polskim i języku obcym. Nagrodą wyróżniane są osoby, których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami.

Laureaci:

Dodatkowo Kapituła postanowiła przyznać Nagrody Specjalne. Laureatkami zostały:

  • Tetiana Bezpalko z Ukrainy (Gdański Uniwersytet Medyczny) – za wielką odwagę, która zaprowadziła ją na front wojny w Ukrainie, gdzie udzielała pomocy rannym żołnierzom i cywilom.
  • Amaliya Iskhakova z Uzbekistanu (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – za aktywną pomoc w nawiązywaniu relacji między zagranicznymi studentami a lokalną społecznością
  • Anna Caroline Zurbel z Niemiec (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) – za wsparcie, jakiego udziela młodszym kolegom przyjeżdżającym na studia w Białymstoku.