15-lat IROs Forum

Jesienią 2007 przedstawiciele 9 polskich uczelni podjęli decyzję o założeniu IROs Forum , dzisiaj w naszej organizacji mamy stowarzyszonych już 28 uczelni i wciąż się rozwijamy.

Wymiana doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami i wspólna promocja podczas międzynarodowych wydarzeń to były główne cele założycielskie IROs Forum, wszystkie te cele są aktualne do dzisiaj – otwieramy nasze uczelnie na świat.

Mijające 15 lat to czas wielu wyzwań, nowych inicjatyw   i wyjątkowych wydarzeń mających wpływ na  procesy umiędzynarodowienia naszych uczelni. Od samego początku IROs Forum tworzyło dla swoich członków przestrzeń do wymiany doświadczeń, profesjonalnego wsparcia i wspólnego poszukiwania rozwiązań, razem zaczynaliśmy przygodę m.in.: z  7 Programem Ramowym, Programem Life Long Learning czy też z Funduszami Norweskimi. Wspólnie stawialiśmy pierwsze kroki na międzynarodowych konferencjach edukacyjnych takich jak EAIE, NAFSA i APAIE. Konsultowaliśmy zapisy dotyczące umiędzynarodowienia w USTAWIE 2.0  i wspólnie szukaliśmy rozwiązań do wprowadzania tych zapisów na naszych uczelniach. Członkowie IROs Forum wspierali się w pierwszych aplikacjach do konkursów Narodowej Agencji Wymian Akademickich a teraz razem szkolimy się z nowych wyzwań programu Erasmus+ – takich jak  Erasmus Without Paper, Blended Intensiv Programe oraz krótkie mobilności.  Liderzy naszych grup roboczych organizują cykliczne spotkania dla pracowników z uczelni członkowskich zajmujących się mi.in: rekrutacją studentów zagranicznych, umiędzynarodowieniem szkół doktorskich oraz  programem Erasmus+. Czas pandemii a później wojny wzmocnił więź IROsowej rodziny jeszcze bardziej– ogrom pracy i zupełnie nowych wyzwań jakie pojawiły się w obszarze współpracy międzynarodowej zachęcił nas do zintensyfikowania spotkań                             i wspierania się jak nigdy wcześniej. 

Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej,  Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich gdzie jesteśmy członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej oraz z Fundacją Perspektywy . Współpracujemy z innymi organizacjami akademickimi m.in. : z Prom-em, Erasmus Student Network i  Krajową Radą Doktorantów.

Bo razem możemy więcej!

Marta Foryś
Przewodnicząca IROsFORUM